Omalieffonds subsidie


Subsidie

Voorwaarden voor subsidie bijdrage

Bijdragen worden onder de volgende voorwaarden verleend:

  1. De aanvrager staat te goeder naam en faam bekend.
  2. De aanvrager financiert tenminste 1/5 deel van het project uit eigen middelen dan wel via derden.
  3. Cofinanciering door andere fondsen wordt op prijs gesteld i.c. is een pré.
  4. Bij de aanvraag wordt een deugdelijke projectbeschrijving verlangd.
  5. Na afloop wordt een inhoudelijk en financieel verslag verwacht.
  6. Een accountantsverklaring kan worden gevraagd.
  7. Betaling van de bijdrage vindt plaats na ontvangst en beoordeling van de verslaglegging. In voorkomende gevallen kan tot een voorschot worden besloten.