Omalieffonds beleidsplan


Beleidsplan

Algemeen

De stichting handelt zonder last of ruggespraak van overheden, politieke partijen, religieuze richtingen en andere maatschappelijke organisaties. Het Omalief fonds is een moderne vermogensinstelling wat blijkt uit:
•          Een open en transparant beleid.
•          Statuten die voldoen aan de code voor goed bestuur van de commissie Wijffels.
•          Een jaarverslag inclusief jaarrekening met accountantsverklaring wordt gepubliceerd.

Communicatie

De stichting stelt zich ten doel op zorgvuldige wijze in de publiciteit te blijven om zo veel mogelijk potentiële aanvragers voor subsidie te bereiken. Jaarlijks wordt een jaarverslag en jaarrekening gepubliceerd. Subsidieontvangers vermelden waar mogelijk de naam van de stichting bij hun project.

Beleid

De financiële ondersteuning richt zich vooral op nieuwe en vernieuwende projecten. Tevens komen in aanmerking onderdelen van bestaand beleid, welke niet uit andere hoofde worden ondersteund en welke een wezenlijke verbetering of bijdrage vormen voor de huidige activiteiten. De stichting financiert uitsluitend projecten met een langdurig karakter. Aan eenmalige activiteiten worden slechts bij uitzondering subsidie verleend. Structurele of exploitatiesubsidie worden nimmer verleend.

Naast financiële ondersteuning kan de stichting desgevraagd via haar bestuurders optreden als adviseur en gesprekspartner binnen diezelfde doelstelling. Leden van het bestuur kunnen voorafgaand aan een aanvraag worden gevraagd om inbreng.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers, die voor hun inzet geen beloning ontvangen. In de functie gemaakte kosten worden vergoed. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Controleer of u voldoet aan de subsidievoorwaarden!

Plan uw aanvraag ruimschoots voor aanvang van de activiteit!

Een schriftelijke aanvraag kunt u sturen aan:

Het Omalieffonds

Smaragdlaan 91

2332 JP Leiden

tevens wordt de mogelijkheid geboden om tijdens de ontwikkeling van initiatieven in gesprek te gaan met een bestuurder van het Omalief fonds om te onderzoeken of een aanvraag tot financiële steun kans van slagen heeft. U kunt een afspraak met een bestuurslid maken via het mailadres onder contactgegevens.